DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector

vrijdag 11 september 2015

Stimuleren van instroom van mensen met een arbeidsbeperking in een sector die daar uitermate geschikt voor is. Met aandacht voor mogelijkheden én onmogelijkheden. Voor agrarische ondernemers, maar ook voor werknemers. Informeren én inspireren. Dat beoogt LTO Nederland met het project ‘Agro Werkt Onbeperkt’. Agro Werkt Onbeperkt is onderdeel van het sectorplan Agrarisch en Groen en draait op samenwerking in vijf pilotregio’s tussen LTO Nederland, UWV, SBCM, AOC Raad en de sociale werkvoorziening.

Kansen voor ondernemers

Voor ondernemers kan het werken met mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden. Diverse regelingen maken het mogelijk om een goede arbeidskracht (relatief goedkoop) voor specifieke werkzaamheden in te zetten. Kwaliteiten van andere werknemers kunnen daardoor meer effectief benut worden. Deze zogeheten functiecreatie draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Agrarische ondernemers die ervaring hebben met functiecreatie noemen een verbeterde werksfeer en maatschappelijke bijdrage als voordelen van werken met mensen met een arbeidsbeperking. Echter, ondernemers ervaren een drempel en verwachten complexe regelgeving en papieren rompslomp.

Het project Agro Werkt Onbeperkt is gestart om duidelijkheid te creëren en ondernemers te ondersteunen. Ondernemers kunnen gebruik maken van de kennisbank op werkgeverslijn.nl, waar informatie te vinden is over alles wat komt kijken bij het in dienst nemen van arbeidsbeperkte werknemers. Na de zomer zijn daar ook films te vinden met praktijkverhalen van zowel werkgevers als hun arbeidsbeperkte werknemer.

Vijf pilotregio’s

Vanuit Agro Werkt Onbeperkt wordt in vijf arbeidsmarktregio’s georganiseerd dat agrarische werkgevers en arbeidsbeperkte werkzoekenden elkaar eenvoudig vinden. Partijen die arbeidsbeperkte werkzoekenden plaatsen zoals het UWV, gemeenten en SW-bedrijven en het agrarisch bedrijfsleven worden met elkaar in contact gebracht. Hierdoor ontstaat een samenwerkingsverband dat ontzorgend werkt voor agrarische ondernemers.

Het project richt zich op ondernemers in de dierhouderij, open teelten en paddenstoelen in vijf arbeidsmarktregio’s: Friesland, Gelderland (Betuwse Bloem), Flevoland, Noord-Limburg en Twente als mogelijk vijfde regio.

Participatiewet

Met Agro Werkt Onbeperkt anticipeert LTO op de participatiewet en de banenafspraak voor mensen met een ziekte of handicap. Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Wilt u meer informatie over de Wet Banenafspraak, Quotumwet, maar vooral ook over de mogelijkheden van werken met mensen met een arbeidsbeperking? De Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw is u graag van dienst.

 

« Terug naar overzicht