DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

DSW neemt maatregelen voor financieel gezonde onderneming

dinsdag 4 juli 2017

Sociaal Werkbedrijf DSW gaat verschillende maatregelen nemen om te komen tot een financieel gezonde onderneming. De maatregelen zijn nodig omdat DSW in 2017 kampt met een onverwachts financieel tekort van circa 1,8 miljoen euro. Dit tekort is circa € 1 miljoen hoger dan vooraf begroot. Oplossingen voor dit vraagstuk zijn het versneld zoeken van meer werk bij reguliere werkgevers en diverse maatregelen in de bedrijfsvoering.

Medewerkers en ondernemerschap staan voorop 
Patrick Verhoef, sinds mei de nieuwe directeur van DSW, heeft verschillende maatregelen ingezet. Patrick Verhoef: “Wij werken met een kwetsbare groep mensen. Hun belang blijft voorop staan. Dat is het DNA van ons bedrijf. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het versnellen van de doorontwikkeling van de DSW naar een lokaal netwerkbedrijf, hebben betrekking op onze bedrijfsvoering en op het vergroten van ons ondernemerschap. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk en hebben we dan ook zo versneld ingezet. De medewerkers en ik beseffen dat afwachten geen optie is”.

De boer op om omzet te verhogen 
DSW gaat aan de slag om extra inkomsten te verkrijgen en het  tekort te beperken. Patrick Verhoef: “We gaan de boer op, laten zien wat wij voor opdrachtgevers kunnen betekenen. Op die manier willen we nieuwe opdrachtgevers aan ons binden en daarmee de omzet van DSW vergroten.” Ook wordt gekeken waar de uitgaven minder kunnen. Zo wordt de inzet van externe medewerkers teruggebracht. Ook worden verschillende contracten, bijvoorbeeld met opdrachtgevers en huurders, opnieuw bekeken en afgesloten. Verder wordt gekeken of er extra onderhuurders kunnen worden gevonden voor het pand aan de Edelgasstraat in Zoetermeer. Door de hele organisatie wordt gekeken welke aanvullende kostenbesparende-  of opbrengst verhogende maatregelen mogelijk zijn. Tenslotte heeft DSW een extern bureau gevraagd hier ook over met voorstellen te komen en de te verwachte effecten en prognoses te toetsen.

Financieel tekort 
In de begroting voor 2017 was al rekening gehouden met een exploitatietekort van € 828.000. Door verminderde inkomsten en hogere uitgaven wordt een extra tekort verwacht van circa 1 miljoen euro. Het tekort is veroorzaakt door tegenvallende loonkosten, het wegvallen van re-integratiecontracten, het dekken van structurele kosten met incidentele inkomsten, een lagere instroom in trajecten nieuw beschut werk en een lagere doorstroom naar begeleid werk.

DSW
Het in deze regio gevestigde DSW verzorgt voor de drie gemeenten activiteiten op het gebied van re-integratie en arbeidsparticipatie voor meer dan 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat zij kampen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. De gemeentelijke bijdrage is naar rato, Zoetermeer is voor 62% eigenaar, Leidschendam-Voorburg voor 22% en Rijswijk voor 16%.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marthe Mooijekind, 06-46930268

« Terug naar overzicht